TỔNG SỐ HỒ SƠ, TƯ LIỆU CÓ TRONG KHO

HỒ SƠ, TƯ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

+ TỔNG SỐ HỒ SƠ, TƯ LIỆU : 2068
+ TỔNG SỐ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM : 84114
+ SỞ NGÀNH : 21
+ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO : 5
+ THANH TRA - KIỂM TRA : 1246
+ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ : 0
+ ĐẤT ĐAI : 0
+ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN : 0
+ TÀI NGUYÊN NƯỚC - KTTV : 96
+ MÔI TRƯỜNG : 69
+ ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN : 629
Từ khóa:
Tỉnh:
select
Huyện:
select
Xã:
Kiểu tư liệu:
select
Từ: đến:
Loại tư liệu:
select
Hiển thị:
select