UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH PHẦN MỀM

Trang thông tin điện tử
Sở Tài nguyên và Môi trường

Trang thông tin điện tử
Trung tâm Công nghệ thông tin
Tài nguyên và Môi trường

Tra cứu hồ sơ thuế

Sổ tay đầu tư

Xúc tiến đầu tư

Quản lý kho tư liệu
ngành Tài nguyên và Môi trường

Truyền thông

Thanh tra

Thanh tra

Khí tượng thuỷ văn

Khí tượng thuỷ văn

Môi trường

Môi trường

Thu phí bảo vệ môi trường

Pano quan trắc

Duyệt dữ liệu quan trắc

Biển và hải đảo

Quản lý CSDL
biển và hải đảo

Tài nguyên nước

Tài nguyên nước

Giám sát tài nguyên nước

Đất đai

Atlas Bà Rịa - Vũng Tàu

Đất đai (iLand)

Đất công

Quản lý giá đất

Giá đất

Tra cứu
Giấy chứng nhận QSDĐ

Hợp đồng thuê đất

Quản lý tư liệu đo đạc

Quy hoạch kế hoạch

Hồ sơ quét

Theo dõi phiếu chuyển thuế

Tra cứu thông báo thuế

Thống kê kiểm kê

Địa chất và khoáng sản

Khoáng sản

Ứng dụng điện thoại

Android

Sổ tay đất đai (iLand BRVT)

Atlas tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kho số
Tài nguyên & Môi trường

Truyền thông TN&MT

iOS

Sổ tay đất đai (iLand BRVT)

Atlas tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kho số
Tài nguyên & Môi trường

Truyền thông TN&MT

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.385.2539
Fax: 0254.385.7876
Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Website: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn